“4 nên, 2 tránh” trong hành trang cho bé vào lớp 1